Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

 

005.Ban công nghe lap trinh website: "Xac dinh toa do nguoi goi dien thoai". Tel. +380673040712, email to: free2fuo@yahoo.com 

 

004. Bán công nghệ thiết kế điện gió gồm cá bản vẽ, bản tính toán các trạm điện gió công suất từ 1 đến 2  5MW. Mail to: windeu1@windeu.com

 

003.Ban công nghe lap trinh website: "Chuyen doi ten nguoi, email, video clips, ten tranh anh v. v. sang ma so 11 dau nhu o http://youtube.com". Tel. +380673040712, email to: free2fuo@yahoo.com 

 

002.Ban cong nghe lap tr websites gom co: tinh so nguoi, signin&up, Google map, global search,    chat.  Tel. +380673040712, email to: free2fuo@yahoo.com

 

 001.Bán công nghệ thiết kế điện gió gồm cá bản vẽ, bản tính toán các trạm điện gió công suất từ 1 đến 30  kW. Mail to: windeu1@windeu.com

Mail: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: