mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh:

Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

Bài thơ vui:   tho tinh lan tranh

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/thotinhlantranh.htm

 

SINH TA SAO LAI SINH RA LA VANG

 

Mùa thu rủ xuống lá vàng,

Thơ tình lẩn tránh chuồn ngang trong rừng.

Mùa này không phải bỗng dưng,

Ta tìm lối thoát khỏi cung điện vàng.

****

 

Khắp nơi cảnh đẹp ngỡ ngàng,

Lá xanh tím đỏ nâu quàng áo cây.

Làm sao ta đối lại đây,

Chi bằng cuốn gói, chưa xây sát gì.

****

 

Trời kia!!! Sao đã một khi,

Sinh ta sao lại sinh mi!!! Lá vàng.

 

 

Chú thích: Hãy so sánh lời Chu Du trong

“Tam Quốc Diễn Nghĩa”:

“Trời đã sinh ta sao lại sinh Lượng” – tức là Gia Cát Lượng.

 

18 g 09-19-2018 Vu Van Minh


 

 

Vu Vanminh
Tuyen tap tho nhieu tac gia và Tap chuyen ngan

http://gioau.com/tho/htm_Of_poetry1/thotinhlantranh.htm

mail to: gioau@gioau.com và frea3nxz@yahoo.com

Quay vê trang chinh: