Mail: gioau@gioau.com & frea3nxz@yahoo.com

Trang chủ

The stories in English and Russian

Chuyện ngắn: Kiếm tiền nhờ bạn tốt

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/KIEM_TIEN_NHO_BAN_TOT.htm

T. Anh:http://windeu.com/en/earn_money_thanks_to_a_good_friend.htm

T. Nga: http://gioau.com/ru/ru_earn_money_thanks_to_a_good_friend.htm

 

Vu Vanminh
The stories in English and Russian

http://gioau.com/tintuc/chuyenngan/KIEM_TIEN_NHO_BAN_TOT.htm

T. Anh:http://windeu.com/en/earn_money_thanks_to_a_good_friend.htm

T. Nga: http://gioau.com/ru/ru_earn_money_thanks_to_a_good_friend.htm

Mail: windeu@windeu.com & frea3nxz@yahoo.com

home